مهدي ذاكري نيا
مهدي ذاكري نيا

مهدي ذاكري نيا

دانشکده: مهندسی آب و خاک

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی:

پست الكترونيكي: mzakerinia(at)gau(dot)ac(dot)ir

دانلود CV

  بازديد : 22678
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان