وبگاه شخصی مهدي ذاكري نيا

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار
تدوین کتاب طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال چاپ ‏ ذاکری نیا، دهقانی در حال انتشار 1 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان 


  بازديد : 23132
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان