وبگاه شخصی مهدي ذاكري نيا

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. ذاکری نیا، م.، کریمی فر، م.، مهموم، ص. , بررسی تأثیر سطوح مختلف ابرجاذب A200 بر نفوذ آب به خاک در شرایط مزرعه‌ای . . , نشریه آبیاری و زهکشی ایران., 1393, شماره (شماره 2، جلد 8 .), ص 386: 392.
 2. خزایی، الهام.، ذاکری نیا، م.، دهقانی سانیج، ح.، هزارجریبی، ا.و حسام، م., کاربرد دستگاه های برخط هواشناسی در مزرعه در محاسبه نیازآبی به‌هنگام ذرت و تأثیر آن بر افزایش کارایی مصرف آب در منطقه ساوه., مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 1392, شماره (2)
 3. تمسکنی، ا.، ذاکری نیا، م.، هزارجریبی، ا.، دهقانی، ا., مقایسه روش¬های جداسازی دبی پایه از هیدروگراف روزانه جریان ( مطالعه موردی حوضه بالادست سد بوستان در استان گلستان). , مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 1392, شماره (6)
 4. ذاکری نیا، م.، قربانی، خ. , امکان سنجی کاربرد روش درخت تصمیم در تعیین منحنی مشخصه رطوبتی خاک از روی پارامترهای زودیافت آن., مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 1392, شماره (5), 221:230
 5. ذاکری نیا.م.، سهرابی. ت. عباسی. ف، نیشابوری.م، شهابی فر.م , فاکتور جبران تنش رطوبتي توسط ريشه براي شرايط رطوبتي غير يکنواخت خاک. , مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. , 1388, شماره (16)
 6. ذاکری نیا.م.، سهرابی. ت، نیشابوری. م، عباسی. ف، شهابی فر.م . , نقش بخشهای مختلف ریشه در جذب آب تحت تنش آبی در لایه‌های مختلف., مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان., 1387, شماره (5)
 7. ذاکری نیا.م.، عباسی. ف. سهرابی.ت. 1386. , ارزیابی تغییرات زمانی خصوصیات هیدرولیکی خاک با استفاده از تکنیک تخمین معکوس. , مجله تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج, 1386, شماره (جلد8. شماره 3.)
 1. Ghorbani., K. Meftah., M. Sohrabian., E. . Golian., S., Zakerinia., M , Evaluation of hydrological and data-based models in estimation of daily runoff in Galikesh watershed, Int. J. Hydrology Science and Technology,, 2016, شماره (. Vol. 6, No.), 12
 2. Fallah., M. Shabanpor., M. Zakerinia.,M. Ebrahimi,S. , (DOI: 10.1007/s10661-015-4633-0). JCR. Impact Factor 1.679 (Print ISSN: 0167-6369 - Online ISSN: 1573-2959, . Risk assessment of gas oil and kerosene contamination on some properties of silty clay soil., Springer International Publishing Switzerland 2015. Environmental Monitoring and Assessment, 2015 , شماره (Volume 187, Issue 7.)
 3. Saeedeh Sadeghi, Soheila Ebrahimi, Mehdi Zakerinia, The Study of the Parametric Changes in Water Potential Points by Using Waste Manuciple Compost in Three Kinds of Soils, International Journal of Basic Sciences & Applied Research., 2014, شماره (3), 254-260
 4. Zakerinia, M., Ghorbani, K.2013, The decision tree method is used to determine the feasibility of soil moisture characteristic curve parameter, Journal of Soil and Water Conservation Research, 2013
 5. Zakerinia, M., Abbasi, F., and Sohrabi, T., . Evaluating temporal variations of soil hydraulic properties using inverse optimization technique, Journal of Agricultural Engineering Research. institute, 2007, شماره (. . 8(3):), 17:30
 1. Mehdi Zakerinia, Teymour Sohrabi, Abootaleb Hezarjeribi, Developing A New Crop Water Stress Compensation Factor, First international conference of soil and roots( LANDCON1005). , 2010, Iran, Ardabil
 1. Zakerinia, Mehdi. Fardad, H. Parehkar, Mansour, . Investigation of Temporal Change of Soil Infiltration Rate under Saline and Sodic Water Irrigation, CIGR11- 14 October Internatiionall Conference, 2004, china, pekan(beijing)

  بازديد : 23142
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان