وبگاه شخصی مهدي ذاكري نيا

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

نام انجمنكشورتاريخ
ازتا
انجمن آبیاری و زهکشی ایران   
انجمن سطوح آبگیر باران ایران   
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ایران   
مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه ایران 26/10/1391 19/12/1393 


هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

خدمات به انجمن علمي يا نشرياتاین خدمات شامل سردبيري - عضو هيات تحريريه - نقاد - داور - مشاور و... می باشد.

نام انجمن علمي يا نشريهسمت يا نوع خدمتتاريخ
ازتا
انجمن علمی مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مشاور علمی دانشجویان 1392/8/13 1393/8/15 


عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

نام شورا يا كميتهتاريخ
ازتا
عضو کمیته انتصاب ریاست دانشگاه علمی کاربردی استان ‏گلستان 1392/5 تاکنون 


عضویت در کمیته علمی همایش ها

نام همايشزمان همايشنوع همکاري
عضو كميته علميعضو كميته اجراييعضو كميته برگزاركنندهدبير
دبیرعلمی اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 14 اسفند 1392 بله خير خير بله 


مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1391/10/26 کنون 


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

نام دورهتاريخ تصويب دوره
راه اندازی دکتری آبیاری و زهکشی  1393/10/29 


راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

  بازديد : 23140
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان