وبگاه شخصی مهدي ذاكري نيا

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟




طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
بهینه سازی الگوی کشت اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری زهکشی سد گلستان 1. ‏ مهدی ذاکری نیا  شکیبا میرزایی،امیراحمد دهقانی 1392 شماره قرارداد 1-312/4910 ‏ شرکت آب منطقه ای گلستان ملی 
امکان سنجی استفاده از روش آبیاری قطره ای نواری (tape) در کشت گندم ‏ذاکری نیا، مهدی. ابراهیمی فلاح طلب، م 1397 462/4 مورخ 29/2/1395 سازمان جهاد کشاورزی گلستان ملی 
توسعه یک فاکتور تجربی برای برشمردن توانایی جبران تنش رطوبتی توسط گیاه- ‏ مهدی ذاکری نیا ذاکری نیا، مهدی.، حسام، موسی.، هزارجریبی، ابوطالب.، شریفان، حسین 1390 ‏287-2-90 ‏ دانشگاه داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی عکس العمل گیاه در برابر تنش آبی دوره‌ای ‏ مهدی ذاکری نیا هزارجریبی، ابوطالب 1391 ‏14-282-89‏ دانشگاه داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی بهره وری مصرف آب در تولید محصول با مدل گیاهی ‏Aquacrop‏ .‏ مهدی ذاکری نیا هزارجریبی، ابوطالب. قربانی، خلیل، شرفی، علی 1393  دانشگاه داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی اثر شوری‌های مختلف آّب زیرزمینی ناشی از آب دریای خزر بر مقادیر صعود نمک به منطقه ریشه مهدی ذاکری نیا ‏ هزارجریبی، ابوطالب. قربانی، خلیل. عبدالحسینی، محمد، فکوری، بهمن 1393  دانشگاه داخلی(داخل دانشگاه) 
اثر منطقه‌ای تغییر اقلیم بر تبخیر تعرق و نیاز آبی گیاه زراعی سویا خلیل قربانی مهدی ذاکری نیا، ابوطالب هزارجریبی 1392  دانشگاه داخلی(داخل دانشگاه) 
تخمین سطح ویژه ذرات خاک با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک ابوطالب هزارجریبی شریفان، حسین.، ذاکری نیا، مهدی.، قربانی، خلیل.، ظهیری، عبدالرضا 1391 ‏ 32-296-90‏ دانشگاه داخلی(داخل دانشگاه) 
بررسی امکان ترسیم نقشه تغییرات بافت خاک با استفاده از هدایت الکتریکی اندازه گیری شده به ‏وسیله سنسورهای ‏EM38‎‏ و ‏VERIS 3100‎ ابوطالب هزارجریبی حسام، موسی.، شریفان، حسین.، ظهیری، عبدالرضا.، ذاکری نیا، مهدی 1390 ‏238-3-89‏ دانشگاه داخلی(داخل دانشگاه) 
تخمین هوشمند و بهینه نیاز آبی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی ایستگاه ‏سینوپتیک گرگان). ‏ حسین شریفان دهقانی، امیراحمد.، هزارجریبی، ابوطالب.، ذاکری نیا، مهدی 1389 ‏274-2-89 ‏ دانشگاه داخلی(داخل دانشگاه) 
ارزیابی کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد منحنی رطوبتی خاک.‏ ابوطالب هزارجریبی ‏.، شریفان، حسین.، ذاکری نیا، مهدی.، قربانی، خلیل. نصرتی کاریزک، فهیمه 1392  دانشگاه داخلی(داخل دانشگاه) 
کاربرد مدل فازی به روش ‏c-regression‏ در تخمین آبشستگی در پایین دست سازه های ‏کنترل امیراحمد دهقانی کاهه،م.، شریفان، ح.، ذاکری نیا، مهدی 1392 ‏33-283-89‏ دانشگاه داخلی(داخل دانشگاه) 
تعیین اثر کیفیت خاکها بر پارامترهای هیدرولیکی آنها به کمک دستگاه ‏Pressure Memberane ‎‏ ‏  1. ذاکری نیا، مهدی ، حسام، موسی.، دهقانی، امیراحمد  1391 ‏ 400-2-91‏  دانشگاه داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 23137
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان