وبگاه شخصی مهدي ذاكري نيا

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: مهدي
نام خانوادگي: ذاكري نيا
دانشكده: مهندسی آب و خاک
گروه آموزشي:
رتبه علمی: دانشيار
پست الكترونيك: mzakerinia@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمهندسی آبیاری دانشگاه صنعتی اصفهان ایران 1376 تا 1380 
كارشناسي ارشدمهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران ایران 1380 الی 1382 
دكتريمهندسی ابیاری و زهکشی دانشگاه تهران ایران 1382 تا 1387  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: بررسی جذب آب توسط ریشه در شرایط رطوبت غیریکنواخت خاک
English: investigation of root water uptake in nonsteady soil moisture condition

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
دانشیار عفوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 19/11/1394    تخصص اصلی


دانشیار پایه 14
1-هوشمند سازی در طراحی سامانه های آبیاری تحت فشار قطره ای بارانی و سطحی
2-طراحی سامانه های هوشمند زهکشی
3-فیزیک خاک
4-رابطه آب و خاک و گیاه
5-اثر تغییر اقلیم بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینیآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


تخصص اصلي :
مهندسی آبیاری و زهکشی بکارگیری تکنیک معکوس برای برآورد پارامترهای فیزیکی خاک و ریشه فیزیک خاک پیشرفته ‏ زهکشی و کنترل سطح آب زیر زمینی و اصلاح اراضی بهینه سازی الگوی کشت در شبکه های آبیاری و زهکشی آبیاری تحت فشار و نیاز آبی گیاه مدیریت منابع آبی مرتبط با بخش شبکه های آبیاری و زهکشی طراحی ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب
  بازديد : 23139
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان