وبگاه شخصی مهدي ذاكري نيا

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: طراحی سامانه های آبیاری تحت فشار- طراحی سامانه های (مهندسی ) زهکشی- اصول زهکشی- نقشه برداری تکمیلی- حفاظت آب و خاک- معادلات دیفرانسیل- اقتصاد مهندسی آب
كارشناسي ارشد: طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی- طراحی سامانه های آبیاری تحت فشار- فیزیک خاک پیشرفته- ریاضیات مهندسی، طراحی ایستگاه های پمپاژ
دكتري:


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد 


تعداد پايان نامه هاي پايان يافته كارشناسي تحت راهنمايي:22


  بازديد : 23131
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان